Skoči na glavno vsebino

Šolska prehrana

V šoli pripravljamo zajtrk, malico in kosila za učence in zaposlene v šoli ter malico in kosila za otroke v vrtcu. Pri pripravi šolske prehrane upoštevamo smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Učence spremlja in usmerja pri prehranjevanju dežurni učitelj. Pozornost želimo nameniti kvalitetni pripravi malice in sestavi jedilnikov, kulturi prehranjevanja in hranjenja. Po Pravilniku o kvaliteti in kakovosti hrane skrbimo za notranji in zunanji nadzor s smernicami HACCAP–sistema, Zakona o šolski prehrani in Pravil šolske prehrane.

Šolska prehrana se lahko odjavi:

Posamezni dnevni obrok je pravočasno odjavljen, če se odjavi:

  • vsaj en dan pred odsotnostjo učenca, in sicer do 14. ure.

Posamezni dnevni obrok šolske prehrane je pravočasno odjavljen (tudi v primeru bolezni oz. izrednih okoliščin), če se  odjavi:

  • na dan odsotnosti učenca, in sicer do 8. ure.

Če je bila odjava prehrane do 8.00 ure, velja odjava z istim dnem od prejema odjave, sicer odjava velja za prihodnji dan. Malica in kosilo se lahko odjavita na način, da jo za učenca odjavijo starši. Za pravočasno odjavo se šteje odjava obroka, če se ga odjavi vsaj en delovni dan prej in sicer najkasneje do 8. ure. Za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe oziroma sodelovanja pri dejavnostih, ki jih organizira šola, obrok odjavi šola oziroma učitelj.
Kadar je učenec nenadoma bolan oziroma odsoten za daljše obdobje, morajo starši odsotnost učenca takoj do 8. ure odjaviti prehrano za daljše obdobje. Prepozno odjavljeni obroki ali sploh ne odjavljeni obroki se ne odštevajo in jih je starš dolžan v celoti poravnati. Učenec, ki se zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin ne more pravočasno odjaviti oziroma prevzeti obroka, obdrži pravico do subvencije za prvi dan odsotnosti.
Pravočasno odjavljeni obroki prehrane se učencu poračunajo in odštejejo pri položnici za mesec v znesku, ki je določen za posamezni obrok prehrane.

Dostopnost