Šola razpolaga z učbeniškim skladom, s katerim omogoča izposojo učbenikov učencem od 1. do 9. razreda. Učenci si na podlagi izpolnjene naročilnice lahko izposodijo komplet učbenikov za tekoče šolsko leto. Ob koncu šolskega leta mora učenec vrniti nepoškodovane učbenike. Če učenec vrne poškodovan ali uničen učbenik, ali ga ne vrne, boste starši morali plačati odškodnino v skladu z 10. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS, št. 27/2017 in spremembe). Določila iz pravilnika bodo veljala za novejše učbenike (stare do 3 leta).

Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov__24. 5. 2019

Tudi v šolskem letu 2021/2022 vso izposojo učbenikov od 1. do 9. razreda krije Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Učenci 1., 2. in 3. razreda si poleg učbenikov izposodijo tudi delovne zvezke, ki jih bodo po odločitvi strokovnega aktiva 1. VIO  uporabljali v šolskem letu 2021/2022. Delovne zvezke za 1., 2. in 3. razred nabavi šola, stroške pa pokrije Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

V skladu se vodijo učbeniki, ki jih uporabljamo več let, za učence 1., 2. in 3. razreda pa tudi delovni zvezki in druga gradiva. Ker je le-teh in poleg njih številnih drugih potrebščin  kar veliko, pa je ravno učbeniški sklad namenjen temu, da staršem vsaj nekoliko zmanjša stroške pri nabavi šolskih potrebščin. Denar za izgradnjo učbeniškega sklada zagotavlja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Seveda pa pri izposoji šolskih učbenikov veljajo tudi določena pravila:

  • Učenci morajo skupaj s starši pred začetkom novega šolskega leta (v juniju) preko naročilnice sporočiti v knjižnico, katere učbenike si bodo izposodili v šoli.
  • Po prejemu šolskih učbenikov morajo vse neovite učbenike oviti v plastični ovitek ali folijo, nanj zalepijo nalepko, na katero napišejo svoje ime.
  • Po knjigah ničesar ne pišejo!!!
  • Če kdo namerno uniči učbenik (čečkanje, trganje …), ga mora nadomestiti z novim oz. mora poravnati odškodnino.
  • Učenci do konca junija vrnejo nepoškodovan učbenik v učbeniški sklad šole.

Na podlagi 10. člena Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS št. 27/17) ravnatelj Osnovne šole Juršinci, Matej Sužnik, izdajam naslednji

SKLEP

O VIŠINI ODŠKODNINE ZA UNIČENE IN IZGUBLJENE UČBENIKE

Uporabnik učbenika iz učbeniškega sklada OŠ Juršinci, ki gradiva ob koncu pouka v posameznem šolskem letu ne vrne ali vrne učbenik, ki je tako poškodovan, da ga ni več mogoče uporabljati, o čemer odloči upravljalec učbeniškega sklada, je dolžan plačati odškodnino.

Višina odškodnine je določena z nabavno ceno in starostjo učbenika.

Po 1 letu uporabe učbenika se zaračuna 90% trenutne nabavne cene.

Po 2 letih uporabe učbenika se zaračuna 65% trenutne nabavne cene.

Po 3 in več letih uporabe učbenika se zaračuna 30% trenutne nabavne cene.

Sklep prične veljati naslednji dan po objavi.

Juršinci, 24. 9. 2021

Matej Sužnik, ravnatelj


SEZNAMI UČNIH GRADIV IN POTREBŠČIN:

Seznam šolskih potrebščin za šolsko leto 2021/2022.

Seznam učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2021/2022

Seznam delovnih zvezkov s cenami za šolsko leto 2021/2022

OBVESTILO STARŠEM IN NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV-klikni na povezavo


Povezava do spletne strani s seznami učnih gradiv in potrebščin za našo šolo:

https://www.kopija-nova.si/os?pmr=cq&pmid=hg8xjmxfp9n5

DZS-DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE